Fulltext
O revizích
PROVÁDÍM REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DO 1000V

REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ, HROMOSVODŮ,

RUČNÍHO NÁŘADÍ, SPOTŘEBIČŮ A PRACOVNÍCH STROJŮ
Revize elektro se provádějí z těchto důvodů:


– předcházení možným úrazům elektrickým proudem;


– předcházení možným majetkovým škodám snížením rizika požáru

   od elektrické instalace;


– přehled provozovatele o stavu elektrického zařízení;


– revize vyžadují současné platné zákony a vyhlášky;


– zprávu o revizi vyžaduje pojišťovna při pojistném plnění v případě

   požáru nebo úrazu elektrickým proudem;


– při neprovádění revizí může kontrolní orgán udělit pokutu 

   až 2 000 000,- Kč;


– základní podmínka při certifikaci ISO.


    Pokud hledáte revizi elektroinstalace, podrobnosti najdete 

  na stránce Instalace


 Pokud hledáte revizi hromosvodu, podrobnosti najdete na stránce

  Hromosvody


 Pokud hledáte revizi elektrických spotřebičů, ručního nářadí, nebo

  pracovního stroje, podrobnosti najdete na stránce Spotřebiče


 Pokud hledáte v jaké lhůtě se mají revidovat Vaše elektrická

  zařízení nebo hromosvody, podrobnosti najdete na stránce Lhůty


▪ Jaké dokumenty byste měli předložit při výchozí pravidelné revizi

  najdete na stránce Podklady 
 Info – www.elektroplusrevize.cz

Co musí obsahovat revizní zpráva:   


– určení druhu revize: výchozí, pravidelná;


– datum revize: zahájení, ukončení, vypracování, předání;


– identifikační údaje revizního technika: jméno, adresa, evidenční

   číslo osvědčení, podpis;


– předmět revize a umístění: adresa, název objektu, umístění;


– vymezení rozsahu revidovaného zařízení, přesné určení zařízení,

   které je podrobeno revizi;


– použité podklady při revizi: dokumentace skutečného provedení,

   protokol o určení vnějších vlivů, předchozí revizní zpráva, provozní

   záznamy, záznamy o kontrolách, zápisy ve stavebním deníku;


– popis elektrického zařízení;


– druh napájecí sítě, případně bod rozdělení vodiče PEN;


– druhy základní ochrany a ochrany při poruše;


– postup při revizi – prohlídka elektrického zařízení, provedená

   měření a zkoušky;


– vyhodnocení prohlídky, měření a zkoušek;


– seznam použitých měřících přístrojů;


– uvedení závad včetně normy a článku normy který byl porušen;


– celkové zhodnocení stavu elektrického zařízení;


– závěr revize – schopnost elektrického zařízení z hlediska

   bezpečného provozu.